Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Vakmatig


KING publiceert aanpak BOR-BGT en procesbeschrijvingen Geonovum
Het beheren van de openbare ruimte (BOR), het opstellen van beheerplanningen hiervoor en het maken van ontwerpen voor de (her)inrichting van de buitenruimte zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) een grote rol speelt. Vanuit deze processen komen ook mutatie-verzoeken om te verwerken. Voor nadere informatie:

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/nieuws/king-publiceert-aanpak-en-procesbeschrijvingen-bgt


Overheid en bedrijven onvoldoende beschermd tegen cyberdreigingen
De huidige maatregelen van overheid en bedrijfsleven tegen cyberdreigingen volstaan niet meer. In de strijd tegen de steeds professionelere methoden van cybercriminelen, cyberspionnen en hackers zijn extra maatregelen nodig. De rijksoverheid en bedrijven met hoogwaardige technologie zijn inmiddels structureel doelwit van digitale spionage-aanvallen. Dat blijkt uit het rapport ‘Een nooit gelopen race – Over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid’ dat het Rathenau Instituut vandaag publiceert. Volgens de onderzoekers moet het versterken van cybersecurity in Nederland meer prioriteit krijgen. Voor nadere informatie:

https://www.rathenau.nl/nl/nieuws/overheid-en-bedrijven-onvoldoende-beschermd-tegen-cyberdreigingen


Functionaris Gegevensbescherming
Gemeenten hebben de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen als interne toezichthouder. Hoe verhoudt deze functie zicht tot de rest van de organisatie? Hoe en met wie werkt deze functionaris samen? Deze handreiking is gericht zich op zowel de gemeente als op het bestuur. Het doel van deze handreiking is een handvat te bieden aan de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) bij het aanwijzen van een FG en vormt een hulpmiddel om te komen tot een positionering van een FG binnen de organisatie. Gemeenten vinden in deze handreiking concrete samenwerkingsrelaties van de FG en zowel interne als externe actoren waar deze mee te maken krijgt. De beoogde of aangestelde FG vindt aanknopingspunten om de functie in de praktijk handen en voeten te geven. Voor nadere informatie:

http://www.kinggemeenten.nl/sites/king/files/Handreiking%20Positionering%20FG.pdf


Whitepaperbibliotheek
Binnenlands Bestuur  bouwt met partners een database waarin u gratis rapporten, onderzoeken, case studies en best practices kunt vinden die u direct kunt downloaden. De inhoud van onze whitepaperbibliotheek is gerangschikt naar veel voorkomende thema’s uit het openbaar bestuur. Daarin komen rapporten e.d. voor over of gelieerd aan de geoinformatie. Bijzonder handig. Voor nadere informatie klik hier:

Download nu de meest interessante en actuele whitepapers op uw vakgebied.


Van 3D meten tot 5D GIS
Lezing van Prof. Dr. Philippe De Maeyer (Vakgroep Geografie, Universiteit Gent)

Kaarten en plannen geven een tweedimensionale voorstelling van een muldriedimensionale wereld. Geografische informatiesystemen laten toe de ruimtelijke data te beheren, te analyseren en desgevallend ook voor te stellen, in den beginne in 2D en vrij snel ook in 2.5D (hoogtemodellen). Tal van geografische toepassingen vragen echter een ware 3D-beschrijving (bvb. een stedelijk model) of in 4D (tijdsdimensie). Soms maakt men zelfs gewag  van een 5D (multiscalaire) benadering van de reële wereld.

Voor nadere informatie klik hier:
https://www.ugent.be/nl/agenda/1484728483349


Consistentie Stelsel van Basisregistraties zichtbaar
Onderzoek dat is uitgevoerd naar de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties heeft de consistentie zichtbaar gemaakt. In opdracht van een aantal gezamenlijke Basisregistraties heeft ICTU in samenwerking met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) een kwaliteitsmeting uitgevoerd waarmee de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties in onderlinge samenhang inzichtelijk is gemaakt. De kwaliteitsmeting laat op basis van een analyse van de registraties zien in hoeverre de gegevens in de basisregistraties consistent zijn met elkaar. Voor nadere informatie klik hier:

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/consistentie-stelsel-basisregistraties-zichtbaar/

Algemene Verordening Gegevensbescherming: kans voor het geo-werkveld?
Regeren is vooruitzien. Met dat in gedachten verzocht het GI-Beraad eerder dit jaar aan de ‘Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ een inschatting te maken van de gevolgen voor het geo-werkveld van deze Europese Verordening, die in 2018 van kracht zal worden. Nadere informatie klik hier:

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geo-beleid/nieuws/algemene-verordening-gegevensbescherming-biedt-kansen-voor-het-geo-werkveld


Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten!
De omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken (standaarden) opgesteld en uitgewisseld. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over deze standaard en organiseren daarvoor op 19 januari 2017 een consultatie sessie. Voor nadere informatie klik hier:

http://us1.campaign-archive2.com/?u=cf7440392e44812eb0a1644c7&id=e8d8ac923f&e=2ec87cf61f