Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Korte beschrijving leergangen

 

Het leerprogramma van Geodation zal bestaan uit 10 á 20 leergangen.  Op termijn zal het aantal leergangen nog toenemen. Onderstaand een korte beschrijving van de leergangen die gereed zijn of op termijn gereed komen.

Leergang 1. Introductieleergang
Docent: Ruud ten Kroode
Subtitel: Verwarrende verscheidenheid Vastgoed is goeddeels de werkelijkheid om ons heen. De mens werkt in, aan of met vastgoed. Hij verbouwt er zijn voedsel op en vindt er onderdak in. Vandaar dat ook de overheid over vastgoed veel gegevens nodig heeft om maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Die gegevens zijn door overheden gaandeweg en zonder samenhang verzameld en geregistreerd. Het gevolg daarvan is dat nog steeds hetzelfde begrip wordt gebruikt voor verschillende dingen en dat met verschillende begrippen dezelfde zaak wordt bedoeld. De introductieleergang gaat – na een korte inleiding – in op de vastgoedinformatie(voorziening), de (basis)registraties en de gemeentelijke organisatie, waarbij begripsvorming regelmatig aan de orde komt.

Leergang 2. Stelsel van basisregistraties
Docent: André Gillet
Subtitel: Tussen vrijheid en gebondenheid
In deze leergang wordt een overzicht gegeven van het stelsel van basisregistraties. Aandacht wordt besteed aan het belang van de verschillende basisregistraties van de overheid en daarmee dus ook aan de dienstverlening. Ook wordt het belangrijke principe van eenmalige inwinnen en meervoudig gebruiken behandeld. Hoewel alle basisregistraties worden benoemd, zal vooral aandacht worden besteed aan de basisregistraties die van belang zijn voor de vastgoedinformatievoorziening van de overheid. Ook zal in deze leergang aandacht worden besteed aan het belang van basisregistraties voor de gemeenten en aan de gevolgen bij de invoering ervan voor de organisatie, de bedrijfsprocessen en de applicaties.

Leergang 3: Geo-informatie
Docent: Frank Krijgsman
Subtitel: Een kaart zegt meer dan duizend woorden
Deze leergang gaat over het presenteren van informatie. Van oudsher wordt informatie gepresenteerd door middel van documenten, brieven, notitie, tabellen enzovoort. Overzicht en inzicht ontbreken vaak. Bestuurders en managers eisen daarom in toenemende mate een betere presentatie van de informatie. Geo-informatie is, zonder dat zij dat vaak weten, daarbij een sterk hulpmiddel. Geo-informatie helpt met het in kaart brengen, het aanpakken en het verbeteren van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De informatieoverdracht via een kaart gaat niet alleen veel sneller, geeft meer betekenis en blijft doorgaans langer ‘hangen’. Het geeft een totaalbeeld van wat in de tekst staat beschreven.

Leergang 4: Rechtstoestand van vastgoed in kort bestek
Docent Ruud ten Kroode
Subtitel: Opstelsom van lossend delen
Wet- en regelgeving is in het gemeentelijk vastgoedwerkveld geen populair onderwerp. Nu het houden en onderhouden van (basis)registraties steeds vaker bij wet is voorgeschreven en ook het gebruik ervan bij wet verplicht is gesteld kan het vastgoedwerkveld niet meer om wet- en regelgeving heen. In de leergang Rechtstoestand van vastgoed in kort bestek word ingegaan op privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtstoestand van vastgoed en alleen voor zover dat van belang is voor het vastgoedwerkveld. Het is voorzien van gemeentelijke voorbeelden en elk hoofdstuk eindigt met een uitgebreide paragraaf over de gemeentelijke praktijk.

Leergang 5: Geodata belangrijk in breder verband
Docent: Frank Krijgsman
Subtitel: koppeling tussen vastgoed en andersoortige informatie
Vastgoedinformatie staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een groter geheel.  Sterker, vastgoedinformatie vervult in dat grotere geheel een wezenlijke rol. Dat betekent dat aan vastgoedinformatie andersoortige informatie is te koppelen; van logistiek tot inkomens, van luchtvervuiling tot criminaliteitsgegevens en van subsidies tot percentages allochtonen per wijk. De product dat uit deze koppeling tussen vastgoedgegevens en andersoortige gegevens voortkomt wordt aangeduid met ruimtelijke informatie of geo-informatie. In gemeentelijke kring wordt aan het begrip geo-informatie vaak een beperkte uitleg gegeven.  Zo kunnen vrijwel alle soorten gegevens en informatie op kleinschalige of grootschalige topografie inzichtelijk worden gemaakt.  Deze leergang gaat vooral over de vraag of er uit dit proces nieuwe gegevens of informatie beschikbaar komt voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie op andere velden van overheidszorg.

Leergang 6: Architectuur
Docent: André Gillet
Subtitel: De inrichting van de informatiearchitectuur
Deze leergang behandelt de inrichting van de (vastgoed)informatiearchitectuur binnen een gemeente. Door de toenemende complexiteit van de informatievoorziening is het inzichtelijk maken en het onderhouden van de informatiearchitectuur een noodzakelijke activiteit om de totale informatiehuishouding te kunnen overzien en de consequenties van veranderingen te kunnen beoordelen. Een architectuur is belangrijk, omdat de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening steeds meer invloed heeft op de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de efficiency van de processen. Deze leergang behandelt de inrichting van de (vastgoed)informatiearchitectuur binnen een gemeente.

Leergang 7: Borging van de vastgoedinformatie in de organisatie
Docent: Ruud ten Kroode
Subtitel: Vastgoedinformatie is een bedrijfsmiddel bij uitstek
Tussen gemeenten bestaan verschillen. In de Introductiecursus is al uitgelegd dat de gemeente niet bestaat.  Toch zijn deze verschillen tussen gemeenten op vastgoedgebied niet zo groot als iedereen denkt. Er zijn in algemene zin ‘duidelijke lijnen van overeenkomst’ te onderscheiden. Twee zaken vallen daarbij op. Enerzijds wordt vastgoedinformatie door bestuurders ervaren als een omvangrijk, complex en gevarieerd vakgebied: slechts te overzien, niet eenvoudig aan te sturen en lastig te beheersen. Anderzijds is het vastgoedwerkveld veelal onvoldoende in staat om over hun vak helder te communiceren met hun bestuurders. Bij nadere beschouwing blijken beide groepen de vastgoedinformatie als bestuursmiddel te zien. De leergang gaat over het bestuursmiddel vastgoedinformatie. Daarbij komen onder andere zaken aan de orde als missie, wettelijke waarborgfunctie, algemene en sectorale belangen, prioriteitstelling, pro-activiteit, borging en bewaking. Spannend geheel en onmisbaar bovendien.

Leergang 8: Vandaar die namen nummers
Docent: Ruud ten Kroode
Subtitel: Adrestoekenning een exclusieve taak van gemeenten
Het adres vervult in de geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde registraties van de overheid een zeer belangrijke rol. Het adres is de meest gebruikte toegang tot de overheidsinformatie en is van belang voor de vindbaarheid van burgers, bedrijven en instellingen. De registratie van adressen zijn bij wet geregeld (basisregistratie adressen). Wat de wet niet regelt is het proces van toekennen van namen aan de openbare ruimte (creatief proces) en het toedelen van huisnummers aan toegangen van verblijfsruimten (nummeringwijze). Deze twee zaken worden behoorlijk onderschat en staan centraal in deze leergang.

Leergang 9: Archiveren (in voorbereiding)
Docent: Andre Plat
Subtitel: Invoer voor beleid
Overheidsinformatie wordt steeds vaker digitaal geproduceerd en gearchiveerd. Wat moet nu wel en niet worden gedigitaliseerd en gearchiveerd? Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld e-mailberichten en het digitaal maken van papieren archieven. Het zal duidelijk zijn dat forse maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het (digitale) archief in de toekomst kan blijven dienen voor verantwoording, input voor beleid en historisch onderzoek. De vraag daarbij is of de overheden verplicht gebruik moeten gaan maken van één digitale infrastructuur. De zogeheten e-depots. Maar wat wordt al dan niet in deze e-depots begrepen? Wat te denken van het archiveren van e-mails, spreadsheets, ontwerpen, concepten, telefoongesprekken enz.  Daarover gaat deze leergang.

Leergang 10: Bouwen en aanleggen
Docent: André Gillet
Subtitel: Levende ruimte ruimtelijke objecten ontstaan en verdwijnen.
Alle objecten hebben een levenscyclus. De meeste objecten veranderen gedurende hun levenscyclus meer dan eens als gevolg van gebeurtenissen. Gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: het verlenen van een omgevingsvergunning, de start van de bouw, het instorten van een gebouw als gevolg van een catastrofe. Ook het constateren van een illegaal bouwwerk wordt aangemerkt als een gebeurtenis. In deze leergang worden de objecten in de ruimtelijke omgeving beschreven en ook de veranderingen in die objecten. Dit aan de hand van gebeurtenissen, levenscycli en processen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn de BAG en de Wabo (omgevingsvergunning).

Leergang 11: Dienstverlening
Docent:
Subtitel: De overheid heeft een gemeenschappelijke visie op dienstverlening.
In bovengenoemde visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie; één digitale overheid leidt tot betere service en meer gemak.  De uitgangspunten van deze visie zijn helder. De zaken van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen en zorgt ervoor dat die zaken door de overheid snel worden geregeld. De overheid is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar en de gemeente is daarbij de eerste overheid voor de burgers en bedrijven. Er worden – en dat is belangrijk – geen gegevens opgevraagd die al zijn opgenomen in basisregistraties en de overheid maakt altijd duidelijk wat burgers en bedrijven van de overheid kunnen verwachten. Daarover gaat deze leergang.

Leergang 12: Omgevingsrecht en geo-informatie
Docent: Hein Corstens
Subtitel: een complex en landlopend proces

Leergang 13: Meten met beelden
Docent: Sjacco Lensen
Subtitel: Opsporen, inwinnen en bijhouden

De kernactiviteit van meten met beelden is het onder andere via luchtfoto’s en satellietopnamen inventariseren, vervaardigen en bijhouden van ruimtelijke gegevens en het bewerken en verrijken van deze gegevens tot ruimtelijke informatie. Door ook gebruik te maken van ander beeldmateriaal kan op een efficiënte en effectieve wijze deze informatie in ieder proces worden gebruikt. Op basis van een vergelijking van luchtfoto’s (orthofotomozaïken) met actuele bestanden worden mutaties gesignaleerd. Door de BGT, luchtfoto’s of satellietbeelden slim te combineren met administratieve gegevens kan de huidige situatie worden vergeleken met de situatie van bijvoorbeeld een jaar geleden. Dan wordt snel duidelijk waar bouwwerken en gebouwen zijn verrezen, of voor die nieuwe objecten vergunningen nodig waren en of die vergunningen ook zijn afgegeven.