Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Exameninformatie

Als u de vragen van de eindtoets van een leergang voor 70% goed hebt beantwoord dan heeft u de leerstof voldoende eigen gemaakt en bent u klaar voor het afleggen van examen. U kunt zich via website voor het examen opgeven. Er wordt jaarlijks voldoende gelegenheid geboden om examen af te leggen. De examendata en de plaats waar het examen plaatsvindt worden vroegtijdig op de website van Geodation kenbaar gemaakt.

De examens worden schriftelijk afgenomen door Geodation. De gemaakte examenopgave worden beoordeeld door de desbetreffende docenten en de directie van Geodation. De uitslag wordt zo snel mogelijk en persoonlijk ter kennis gebracht van de cursist. Examens voor de certificaatopleiding en voor de diplomaopleiding worden op dezelfde wijze (per leergang) afgenomen. De diplomaopleiding wijkt alleen af door open examenvragen. Bij de diplomaopleiding gaat het immers ook om de samenhang tussen de onderwerpen in de verschillende leergangen.

Voor de certificaatopleiding ontvangt men bij voldoende examenresultaat een certificaat van bekwaamheid voor een bepaald onderwerp. Bij de diplomaopleiding wordt eveneens, bij voldoende examenresultaat, een certificaat van bekwaamheid ontvangen. Na het behalen van certificaten voor de drie verplichte leergangen en twee keuzeleergangen wordt gelijk met het laatste certificaat tevens het diploma Geo-informant uitgereikt.

De Raad van Advies ziet toe op de kwaliteit van de examenopgaven en heeft regels vastgesteld voor de wijze waarop het examen moet worden afgenomen, de kwaliteit van de examenopgaven en de wijze van beoordelen van de gemaakt examens. De raad heeft daartoe een Opleiding- en examenregeling 2014 vastgesteld. Tegen de uitkomt en de beoordeling van een examen kan geen beroep worden aangetekend. Wel heeft de Raad van Advies de bevoegdheid om klachten over de wijze van afname van een examen en over de beoordeling van de examenresultaten te toetsen aan de Opleiding- en examenregeling.

Examendagen en examenlocatie Examendagen worden zo spoedig mogelijk bekend, zodat de cursisten bij de planning van hun studie rekening kunnen houden met deze examendata. Op dit moment wordt er nog gezocht naar een geschikte examenlocatie. Nadere informatie wordt hierover wordt ter zijner tijd via de website bekend gemaakt. Ook als Geodation een vaste vergaderlocatie heeft kan het voorkomen dat een examen soms op een andere locatie worden afgenomen in verband met de woonplaatsen van de examenkandidaten. Daarover ontvangen de examenkandidaten altijd bijtijds bericht.

Examenafname De wijze waarop de examenopgave worden samengesteld en hoe de examen worden afgenomen en beoordeeld is vastgelegd in de Onderwijs- en examenregels. Deze regels zijn in nauw overleg met de Raad van Advies samengesteld. De Raad is immers betrokken bij de examenopgaven, de examenafname en de beoordeling van de gemaakte examens. Leden van de raad kunnen desgewenst ook bij de examens aanwezig zijn. Deze onderwijs- en examenregels kunt u vinden op deze website opgenomen (zie volgende pagina onder examens).