Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Onderwijs- en examenregels

 


ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BETREFFENDE DE STUDIE
GEMEENTELIJK GEOINFORMANT EN DE CERTIFICAATSTUDIES

Deze onderwijs- en examenregels gelden voor alle opleidingsactiviteiten van de  Kennisorganisatie Geodation (hierna: Geodation)

Deze regels van Geodation zijn besproken en akkoord bevonden door het Docentenoverleg op  16 juni 2014, beoordeeld en akkoord bevonden door de Raad van Advies Geodation op 15 september 2014 en derhalve vastgesteld door de directieraad van Geodation op 29 december 2014.

Aldus besloten door de directieraad,
Lelystad, 29 december 2014

w.g.                                                                                                w.g.

R.B.M. ten Kroode                                                                     drs. A. Gillet

directielid                                                                                     directielid

 


ONDERWIJS- ENEXAMENREGELING

1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

1    Geodation: de organisatie die zich richt op het aanbieden van afstandsonderwijs op het terrein van de vastgoedinformatie (geo-informatie);
2    Directieraad: de directie van Geodation vof;
3    Raad van Advies: het Adviesorgaan van Geodation;
4    Docentenoverleg: het overlegplatform voor de docenten Geodation;
5    Cursist: een persoon, die zich heeft aangemeld voor een opleiding en het betreffende tarief heeft voldaan;
6    Afstandsonderwijs: de vorm van Geodation, waarbij de cursisten niet fysiek aanwezig zijn om te worden onderwezen. De leerstof wordt digitaal aangeboden, waarbij wel is voorzien in studiebijeenkomsten of individuele studieondersteuning.
7    Incompany: een opleiding van Geodation voor meerdere cursisten, die plaatsvindt op een locatie in of nabij de werklocatie van deze cursisten en waarover afspraken met de werkgever zijn gemaakt;
8    Leerprogramma’s: a.) diplomastudie bestaande uit drie verplichte en twee keuzeleergangen, zoals vermeld in deze regeling en b.) certificaatopleiding bestaande uit een studie voor één afzonderlijke leergang;
9    Leergang: een logisch samenhangende hoeveelheid leerstof die afzonderlijk of in combinatie met andere leergangen kan worden gevolgd;
10 Studiebelasting: het aantal uren dat gemiddeld genomen nodig is om de leerstof van één leergang eigen te maken;
11 Studiebijeenkomst: periodiek door Geodation te houden bijeenkomst voor cursisten, waarin de leergangen nader worden toegelicht en er gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij onvoldoende belangstelling wordt individuele toelichting op de leerstof gegevens via gangbare  communicatiemiddelen;
12 Examen: afsluitend onderdeel van een diplomaopleiding of certificaatstudie zoals vermeld in deze onderwijs- en examenregels;
13 Examinator: de persoon die namens Geodation toezicht houdt op het feitelijk afleggen van examens;
14 Examencommissie: de instantie binnen Geodation die de afgelegde examenopgave beoordeeld door daar een cijfer aan te verbinden;
15 Klachtenbehandeling: mogelijkheid om, via in deze regeling vastgelegde procedure, een klacht in te dienen bij de examencommissie.

2. Reikwijdte en looptijd van de regeling

Artikel 2.1
Deze regeling is van toepassing op de diplomaopleiding geo-informant en de certificatieopleidingen van Geodation.

Artikel 2.2.
Deze regeling is van toepassing op de cursisten van Geodation die staan ingeschreven voor de opleidingen Geo-informant of voor een certificaatstudie en voor deze opleiding leergangen en het cursusgeld hebben voldaan.

Artikel 2.3
Wordt een opleiding in-company gegeven dan blijft deze regeling onverkort van toepassing, tenzij er schriftelijke afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Artikel 2.4
De opleidingspecifieke bepalingen worden jaarlijks geëvalueerd en, zo nodig, aangepast en beoordeeld door de Raad van Advies Geodation.

3. Toelatingseisen

Artikel 3
Geodation verwacht van cursisten een MBO werk- en denkniveau. De leergangen gaan regelmatig in op praktijksituaties en het is wenselijk als de cursist al enige kennis beschikt over de vastgoedregistraties.

4. Leergangen en opleidingen

Artikel 4

Met de opleiding wordt beoogd de cursist zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de gemeentelijke vastgoedinformatietaken, dat deze cursist na het afronden van de opleiding of studie in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied.

5. De leergangen en studielast per leergang

Artikel 5.1
Geodation kent binnen haar afstandsonderwijs twee studie richtingen:

– de certificaatstudie die bestaat uit één leergang. Bij voldoende examenresultaat leidt tot een leergangcertificaat;|
– de diplomastudie tot geo-informant die bestaat uit drie basisleergangen en twee keuzeleergangen. Bij voldoende examenresultaat leidt tot het diploma ‘Geo-informant’;

Artikel 5.2
Geodation biedt de volgende certificaatopleidingen aan met een studielast van 40 á 60 uur:
– Leergang Introductie vastgoedregistratie;
– Leergang Stelsel van basisregistraties;
– Leergang Geoinformatie;
– Leergang Geografische informatie systemen (GIS);
– Leergang Rechtstoestand;
– Leergang Bouwen en aanleggen;
– Leergang Adrestoekenning;
– Leergang Architectuur;
– Leergang Archiveren;
– Leergang Dienstverlening;
– Leergang Organisatie van de informatievoorziening;

Artikel 5.3
Voor het diploma Geo-informant gelden de volgende verplichte leergangen:
– Leergang Introductie vastgoedregistratie;
– Leergang Stelsel van basisregistraties;
– Leergang Geo-informatie;

en twee keuzeleergangen uit:

– Leergang Rechtstoestand;
– Leergang Bouwen en aanleggen;
– Leergang Adrestoekenning;
– Leergang Geo-informatie, onderdeel groter geheel;
– Leergang Architectuur;
– Leergang Archiveren;
– Leergang Dienstverlening;
– Leergang Organisatie van de informatievoorziening.

6 Examens en uitslag

Artikel 6.1
Jaarlijks kan minimaal in het voorjaar en najaar examens worden afgelegd. Geodation kan besluiten extra examendata toe te voegen. Geodation verleent geen examenvrijstellingen voor verplichte en keuzeleergangen.

Artikel 6.2
De examens worden afgenomen op een door Geodation te bepalen locatie.

Artikel 6.3
Examinatoren zullen examens afnemen en toezicht houden.

Artikel 6.4
Bij het afnemen van examens moet door cursisten aan de eisen, gesteld in de onderstaande opsomming, worden voldaan:
–    Op tijd aanwezig zijn op de examenlocatie.|
–    De aanwijzingen van de examinator opvolgen.
–    Examenkandidaten dienen zich te legitimeren door middel van een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs.
–    Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en ter pleke uitgereikt materiaal is niet toegestaan.
–    Informatie- en communicatiemiddelen en andere elektronica dienen vóór de aanvang van het examen te worden uitgezet en weggeborgen.
–    Niet communiceren met andere personen in of buiten de examenruimte tijdens het examen.
–    lezen/bekijken (afkijken) van het werk van andere deelnemers aan het examen leidt altijd tot diskwalificatie;
–    het verlaten van de examenlocatie tijdens het examen is verboden, tenzij men klaar is met de examenopgave(n).
–     Gedurende de eerste 30 minuten mag de examenlocatie net worden verlaten.

Artikel 6.5
Degene die als gevolg van overmacht meer dan 15 minuten te laat arriveert kan de toegang worden geweigerd.

Artikel 6.6
De examinator is bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust tijdens het examen wordt verstoord. In het uiterste geval kan een deelnemer aan het examen worden weggestuurd.

Artikel 6.7
Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het examenlokaal te verlaten.

7. Beoordeling van de examenopgave, diploma’s en certificaten

Artikel 7.1
De beoordeling van een examen  geschiedt voor elke cursist afzonderlijk.

Artikel 7.2
De examencommissie beoordeelt de gemaakte examens aan de hand van een door Geodation beschikbare gestelde lijst met antwoorden. Het oordeel van de examencommissie wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bekendgemaakt aan de cursist.

Artikel 7.3
De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties: een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor ‘zeer slecht’, het cijfer 2 voor ‘slecht’, het cijfer 3 voor ‘ruim onvoldoende/zeer onvoldoende’, het cijfer 4 voor ‘onvoldoende’, het cijfer 5 voor ‘net niet voldoende/matig/zwak’, het cijfer 6 voor ‘voldoende’, het cijfer 7 voor ‘ruim voldoende’, het cijfer 8 voor ‘goed, het cijfer negen voor ‘zeer goed’ en het cijfer 10 voor ‘uitmuntend’.

Artikel 7.4
De uitslag zal telefonisch aan de cursist worden medegedeeld. De toezending of uitreiking van de diploma’s/certificaten aan de cursist zal bij voorkeur binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag plaatsvinden.

Artikel 7.5
Bij het behalen van het laatste certificaat, behorende tot de diplomaopleiding, wordt naast het certificaat voor de laatste leergang, tevens het diploma ‘Geo-informant’ overhandigd of toegezonden.

Artikel 7.6
Indien de examens voor de verplichte leergangen en voor de twee keuzeleergangen met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger is afgesloten wordt het predicaat ‘met lof’ aan het diploma toegevoegd.

Artikel 7.7
a. De cursist kan een klacht indienen over de wijze van examenafname of over de uitkomst van het examen bij de examencommissie. De examencommissie doet binnen 4 weken een uitspraak over de klacht. Tegen de uitspraak staat geen beroep meer open.

b. De cursist heeft de mogelijkheid de Raad van Advies te verzoeken de wijze waarop de klacht is afgehandeld te toetsen aan de Onderwijs- en examenregels. De Raad van Advies heeft de mogelijkheid om de klacht af te wijzen of, onder opgave van redenen, opnieuw ter beoordeling voor te leggen aan de examencommissie.

Artikel 7.8
Het uit te reiken diploma of certificaat is voorzien van de handtekeningen van a.) de directieleden van Geodation en b.) van de afgevaardigde namens de docenten.

8 De uitvoering van diploma’s en certificaten

Artikel 8.1
Diploma en certificaat zijn gedrukt op gemarmerd papier me het logo van Geodation en voorzien van een aantal kenmerken, dat vervalsing van het diploma of certificaat moet tegengaan. 

Artikel 8.2
a. Op de achterzijde van een diploma staan de drie verplichte leergangen vermeld, alsmede alle verdere keuzevakken. Bij de gevolgde leergangen wordt in het betreffende hokje het behaalde cijfer ingevuld. Bij de niet-gevolgde keuzevakken wordt het hokjes van een kruis voorzien.

b. Op de achterzijde van het certificaat staan alle leergangen vermeld die afzonderlijk zijn te volgen. Bij de gevolgde leergang wordt in het betreffende hokje het behaalde cijfers ingevuld. Bij de niet-gevolgde keuzevakken wordt het hokjes van een kruis voorzien.

Artikel 8.3
De uitvoering van de voorzijde en achterzijde van het diploma en het certificaat zijn opgenomen in de bijlagen van deze regeling.

9. Slot- en invoeringsbepalingen

Artikel 9.1
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie van Geodation de Raad van Advies gehoord.

Artikel 9.2
De regeling zal worden gepubliceerd op de website van Geodation.

Artikel 9.3
Deze regeling treedt in werking na tekening door de leden van de directieraad van Geodation.